Kosten & ereloon

Erelonen

Advocatenkantoor Jim Van Hecke streeft een transparante structuur van kosten en erelonen na, die bij de eerste afspraak aan de cliënt wordt toegelicht.

Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan de BTW-plicht.

De onderstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Voor de eerste afspraak (+ 1 u) waarbij - op basis van de situering van de problematiek door de cliënt - een eerstelijnsadvies wordt gegeven over de aanpak van de zaak, wordt een forfaitair tarief van 100 EUR gehanteerd.

Afhankelijk van de aard van het dossier, kan het ereloon op drie verschillende wijzen berekend worden. Hierover worden bij aanvang van de opdracht afspraken gemaakt.

 1. Volgens tijdsbesteding: 
  Het basisereloon bedraagt 100 EUR per uur. Dit basistarief kan variëren in functie van de complexiteit, de specialisatie, de urgentie, het belang en het resultaat van de zaak. 
 2. Volgens de waarde van de zaak: 
  In dit geval bedraagt het ereloon een percentage van de som die daadwerkelijk werd geïnd of met succes afgeweerd.
 3. Volgens een vast of forfaitair bedrag: 
  Bij zaken die moeilijk in geld waardeerbaar zijn, in kleinere zaken of in bepaalde strafzaken wordt een vast of forfaitair bedrag afgesproken.

 

Kosten

Naast de erelonen, waarin een overslag zit verwerkt voor de algemene kantoorkosten (bureelruimtes, verbruik, bibliotheek, onderhoud, verzekeringen, apparatuur, enz.), worden tevens dossiereigen kosten in rekening gebracht, waarvan de voornaamste hierbij worden opgesomd:

 • openen dossier: 50,00 EUR
 • uitgaande briefwisseling: 9,00 EUR per bladzijde
 • andere geschriften (dagvaardingen, verzoekschriften, conclusies, contracten,…): 10,00 EUR per bladzijde
 • e-mails : 5,00 EUR
 • kopie/scan : 0,30 EUR per blad
 • verplaatsingen : 0,50 EUR per km

 

Overige kosten

Andere in het kader van de zaak gemaakte kosten worden doorgerekend aan de cliënt. Dit omhelst zowel administratieve kosten zoals aantekentaks en kosten voor spoedzendingen, als procedurekosten zoals gerechtsdeurwaarderskosten, rolrechten m.b.t. verzoekschriften, griffiebons, afschriften stukken en dergelijke.

Hetzelfde geldt voor diensten van vertalers, accountants, consultants en buitenlandse correspondenten.

In regel worden op regelmatige tijdstippen provisies opgevraagd om voorzienbare kosten en prestaties te dekken.

 

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen en provisienota’s zijn contant betaalbaar. 

Bij laattijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 8% verschuldigd.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 125,00 EUR en maximum van 2.500,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Alle met ons kantoor afgesloten overeenkomsten zijn aan het Belgische recht onderworpen.

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waarin ons kantoor gelegen is.